Partnerzy serwisu:
Art. 151 a ustawy Pzp stanowi, że zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jest to szczególnie ważne w aktualnej sytuacji, charakteryzującej się ograniczeniem możliwości pozyskiwania przez wykonawców finansowania realizowanych przez nich zamówień. Zapis ten stanowi jeden z elementów pakietu antykryzysowego jaki został wprowadzony w wyniku nowelizacji ustawy Pzp.

Zamawiający zyskał możliwość bieżącego zaliczkowania realizowanych zamówień, tj. udzielania kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek. W celu ochrony prawidłowego wykorzystania środków finansowych przekazanych wykonawcom w formie zaliczki w przypadku gdy przewidywana jej wartość przekroczy 20 % wysokości wynagrodzenia wykonawcy, jej wypłacenie jest możliwe poprzez wniesienie przez wykonawcę odpowiedniego zabezpieczenia, w formach analogicznych do mających zastosowanie przy zabezpieczaniu należytego wykonania umowy. Niestety prawo nie jest w tym względzie doskonałe. Ustawodawca zapomniał określić w jakiej wysokości może być owo zabezpieczenie. W obowiązującym stanie prawnym zamawiający nie mając w tym względzie żadnych ograniczeń może zażądać zabezpieczenia w wysokości 100% zaliczki.

Zaliczki mogą być udzielane, jeżeli zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych, lub przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. To ograniczenie dotyczy jednostek szczebla centralnego. Powyższe ograniczenia przy udzielaniu zaliczek nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego. Tego rodzaju zamawiający mogą udzielać zaliczek na wszystkie rodzaje zamówień, przyznane po przeprowadzeniu postępowań zarówno w trybach otwartych, jak i negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki, bez konieczności żądania zabezpieczenia oraz udzielania kolejnych zaliczek po wykazaniu przez wykonawcę, iż wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek.

 • Czy tryb zapytania o cenę dla zamówienia na przygotowanie koncertu jest właściwy?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska *
  Intencją ustawodawcy było, aby tryb zapytania o cenę znajdował zastosowanie w celu wyłonienia wykonawców zamówień typowych i dokładnie sprecyzowanych przez zamawiającego.
 • Ważność gwarancji wadialnej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła między innymi nową okoliczność utraty wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd *
  Powinieneś podać maksymalny termin realizacji zamówienia obejmujący wykonanie całości robót objętych zamówieniem, ewentualnie ograniczyć się do podania tylko daty rozpoczęcia robót (początkowej dla 1 etapu) i/lub daty zakończenia robót (maksymalnej dla 2 etapu).