Partnerzy serwisu:
W praktyce licytacji nieruchomości zagadnienie udzielania pełnomocnictw budzi wątpliwości i nastręcza problemy licytantom i ich pełnomocnikom.

Zgodnie z art. 977 Kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

W praktyce licytacji nieruchomości zagadnienie udzielania pełnomocnictw budzi wątpliwości i nastręcza problemy licytantom i ich pełnomocnikom.

W oparciu o art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Wobec treści wskazanego powyżej przepisu (art. 977 Kodeksu postępowania cywilnego), pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Wynika z tego, że pełnomocnictwo musi być sporządzone w zwykłej formie pisemnej, a podpis mocodawcy na pełnomocnictwie zostanie poświadczony przez notariusza (art. 96 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.). Pełnomocnictwo nie może zostać udzielone ustnie do protokołu licytacji, albowiem nie spełnia warunku stwierdzenia go dokumentem, czyli zachowania formy pisemnej.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu może być udzielone podmiotom niewymienionym w art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego (uchwała SN z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 56/08, OSNC 2009, nr 7–8, poz. 108).

Ponadto pełnomocnictwo musi być pełnomocnictwem szczególnym. Na podstawie art. 88 Kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnictwo może być albo procesowe - bądź to ogólne, bądź do prowadzenia poszczególnych spraw - albo do niektórych tylko czynności procesowych. Pełnomocnictwo procesowe szczególne może być udzielone przez mocodawcę, który postanawia umocować pełnomocnika do prowadzenia określonej sprawy. Pełnomocnictwo szczególne charakteryzuje się dokładnym wskazaniem w jego treści do jakiej lub jakich czynności mocodawca uprawnia pełnomocnika. Musi być ono na tyle konkretne, by nie budziło wątpliwości. Pełnomocnictwo do licytacji nieruchomości powinno wymieniać przykładowo: sygnaturę akt egzekucyjnych, sygnaturę akt nadzoru sądu nad egzekucją z nieruchomości, przedmiot przetargu (licytacji) tj. do udziału w licytacji, której bądź których nieruchomości jest umocowany pełnomocnik. Zakres uprawnień pełnomocnika będzie ograniczony ustawowo do czynności, które przewiduje Kodeks postępowania cywilnego dla licytanta. Z treści pełnomocnictwa może wynikać ograniczenie np. co do najwyższej ceny jaką może zaofiarować pełnomocnik działający imieniem licytanta.

 • Licytacje komornicze nieruchomości - jak to działa?

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy jest uprawniony na drodze publicznej licytacji do sprzedaży nieruchomości.
  Jeżeli nikt nie nabędzie nieruchomości na pierwszej licytacji, komornik wyznacza termin kolejnej licytacji.
 • Licytacja nieruchomości cz. II

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Przetarg (licytacja) odbywa się ustnie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
  Licytacje komornicze w internecie
 • Licytacja nieruchomości cz. I

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Obwieszczenie o licytacji komornik sądowy zamieszcza, co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (centralnego organu samorządu zawodowego komorników pod adresem: https://licytacje.komornik.pl).
  Licytacje komornicze w internecie