Partnerzy serwisu:
W praktyce licytacji nieruchomości zagadnienie udzielania pełnomocnictw budzi wątpliwości i nastręcza problemy licytantom i ich pełnomocnikom.

Zgodnie z art. 977 Kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

W praktyce licytacji nieruchomości zagadnienie udzielania pełnomocnictw budzi wątpliwości i nastręcza problemy licytantom i ich pełnomocnikom.

W oparciu o art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Wobec treści wskazanego powyżej przepisu (art. 977 Kodeksu postępowania cywilnego), pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Wynika z tego, że pełnomocnictwo musi być sporządzone w zwykłej formie pisemnej, a podpis mocodawcy na pełnomocnictwie zostanie poświadczony przez notariusza (art. 96 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.). Pełnomocnictwo nie może zostać udzielone ustnie do protokołu licytacji, albowiem nie spełnia warunku stwierdzenia go dokumentem, czyli zachowania formy pisemnej.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu może być udzielone podmiotom niewymienionym w art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego (uchwała SN z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 56/08, OSNC 2009, nr 7–8, poz. 108).

Ponadto pełnomocnictwo musi być pełnomocnictwem szczególnym. Na podstawie art. 88 Kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnictwo może być albo procesowe - bądź to ogólne, bądź do prowadzenia poszczególnych spraw - albo do niektórych tylko czynności procesowych. Pełnomocnictwo procesowe szczególne może być udzielone przez mocodawcę, który postanawia umocować pełnomocnika do prowadzenia określonej sprawy. Pełnomocnictwo szczególne charakteryzuje się dokładnym wskazaniem w jego treści do jakiej lub jakich czynności mocodawca uprawnia pełnomocnika. Musi być ono na tyle konkretne, by nie budziło wątpliwości. Pełnomocnictwo do licytacji nieruchomości powinno wymieniać przykładowo: sygnaturę akt egzekucyjnych, sygnaturę akt nadzoru sądu nad egzekucją z nieruchomości, przedmiot przetargu (licytacji) tj. do udziału w licytacji, której bądź których nieruchomości jest umocowany pełnomocnik. Zakres uprawnień pełnomocnika będzie ograniczony ustawowo do czynności, które przewiduje Kodeks postępowania cywilnego dla licytanta. Z treści pełnomocnictwa może wynikać ograniczenie np. co do najwyższej ceny jaką może zaofiarować pełnomocnik działający imieniem licytanta.