Partnerzy serwisu:
Co do zasady nie wszystkie środki podlegają zajęciu na rachunku bankowym dłużnika. Środki zwolnione od egzekucji na rachunku bankowym można podzielić na dwie kategorie.

Komornik sądowy jest uprawniony do egzekucji z rachunku bankowego dłużnika. W tym celu komornik przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi. Komornik wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności. W przypadku trudności z wypłatą wierzytelności bank jest zobowiązany do zawiadomienia komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty. Zawiadomienie jest skuteczne (obowiązuje) także w przypadku niewskazania rachunku bankowego.

Równocześnie z przesłaniem zawiadomienia do banku komornik zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty:

  1. których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia;
  2. które zostały wpłacone na inny rachunek, otwarty po dokonaniu zajęcia.

Co do zasady nie wszystkie środki podlegają zajęciu na rachunku bankowym dłużnika. Środki zwolnione od egzekucji na rachunku bankowym można podzielić na dwie kategorie.

Pierwsza to środki zwolnione co do określonej kwoty. Aktualnie jest to kwota 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obliczana w stosunku miesięcznym tj. 2257,50 zł. Kwotę wolną oblicza się sumując wszystkie wpływy na rachunek dłużnika. Po przekroczeniu kwoty wolnej bank zrealizuje zajęcie egzekucyjne. Kwota wolna od egzekucji nie obowiązuje w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz w przypadku rachunków prowadzonych dla potrzeb działalności gospodarczej.

Druga kategoria zwolnień, to zwolnienia wskazane przedmiotowo tj. konkretne kategorie świadczeń, które w całości lub w części nie podlegają egzekucji. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze (tzw. „500+"), świadczenie dobry start, jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), oraz dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270), oraz dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowy28431907m (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Ponadto nie podlegają egzekucji świadczenia i dodatki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 31 ust. 1 (dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczych), art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 (świadczenia dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka) i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także świadczenia dobry start oraz środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także świadczenia dobry start w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.

Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621). Wypłata na wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne - tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty. Bank dokonuje wypłat, na podstawie zezwolenia komornika. Wypłaty na alimenty i renty alimentacyjne następują do rąk uprawnionego do tych świadczeń.