Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę poprzez jego zajęcie.

Komornik sądowy jest uprawniony na podstawie art. 880 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego do egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenia za pracę rozumiane jest tutaj jako wynagrodzenie otrzymane na podstawie zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Najpopularniejszą formą zatrudnienia jest oczywiście umowa o pracę. Komornik sądowy przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę poprzez jego zajęcie.

Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

 1. przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie albo
 2. przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych. Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest możliwa przy zastosowaniu ograniczeń wynikających z art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z 2019 r. poz. 1074 i 1572 oraz z 2020 r. poz. 568), jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - podlegają potrąceniu następujące należności:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą być dokonywane - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Z kolei w razie egzekucji innych należności niż świadczenia alimentacyjne - do wysokości połowy wynagrodzenia, w tym przypadku wolna od egzekucji jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 3010 zł brutto.

 • Co to jest egzekucja sądowa? Co to jest egzekucja administracyjna?

  egzekucja sądowa
  dr Tomasz Góra
  Przybliżamy dwa pojęcia stosowane przy postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika - egzekucja sądowa oraz egzekucja administracyjna.
  W sądzie.
 • Zakup nieruchomości podczas licytacji komorniczej

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy jest uprawniony na drodze publicznej licytacji do sprzedaży nieruchomości.
  Jeżeli nikt nie nabędzie nieruchomości na pierwszej licytacji, komornik wyznacza termin kolejnej licytacji.
 • Co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości?

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Obwieszczenie o licytacji komornik sądowy zamieszcza, co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (centralnego organu samorządu zawodowego komorników pod adresem: https://licytacje.komornik.pl).
  Licytacje komornicze w internecie