Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę poprzez jego zajęcie.

Komornik sądowy jest uprawniony na podstawie art. 880 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego do egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenia za pracę rozumiane jest tutaj jako wynagrodzenie otrzymane na podstawie zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Najpopularniejszą formą zatrudnienia jest oczywiście umowa o pracę. Komornik sądowy przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę poprzez jego zajęcie.

Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

 1. przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie albo
 2. przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych. Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest możliwa przy zastosowaniu ograniczeń wynikających z art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z 2019 r. poz. 1074 i 1572 oraz z 2020 r. poz. 568), jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - podlegają potrąceniu następujące należności:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą być dokonywane - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Z kolei w razie egzekucji innych należności niż świadczenia alimentacyjne - do wysokości połowy wynagrodzenia, w tym przypadku wolna od egzekucji jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 3010 zł brutto.

 • Co to jest egzekucja sądowa? Co to jest egzekucja administracyjna?

  egzekucja sądowa
  dr Tomasz Góra
  Przybliżamy dwa pojęcia stosowane przy postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika - egzekucja sądowa oraz egzekucja administracyjna.
  W sądzie.
 • Zakup nieruchomości podczas licytacji komorniczej

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy jest uprawniony na drodze publicznej licytacji do sprzedaży nieruchomości.
 • Co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości?

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Obwieszczenie o licytacji komornik sądowy zamieszcza, co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (centralnego organu samorządu zawodowego komorników pod adresem: https://licytacje.komornik.pl).
  Licytacje komornicze w internecie