Partnerzy serwisu:
Punktem wyjścia dla dokonania oceny, czy dopuszczalne jest podzielenie zamówienia na części, powinno być określenie ich wartości szacunkowej. Następnie należy ustalić, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym czy kilkoma zamówieniami.

Pytanie

Jesteśmy instytucją kultury i organizujemy koncert. Proszę o informację, czy musimy sumować koszty poszczególnych usług (ochrona, oświetlenie, nagłośnienie itp.), jeśli to my jesteśmy organizatorem (nie chcemy agencji)? Poszczególne usługi nie przekraczają kwoty 14.000 euro, ale zsumowane już tak.

Odpowiedź

Jeżeli na rynku istnieją wykonawcy, którzy w zwykłym toku spraw mogą się podjąć zrealizowania łącznie wszystkich usług niezbędnych do realizacji koncertu zamówienia, wówczas do udzielenia całego zamówienia lub jego poszczególnych części musisz zastosować przepisy właściwe dla ich zsumowanej łącznej wartości szacunkowej.

Punktem wyjścia dla dokonania oceny, czy dopuszczalne jest podzielenie opisanych przez Ciebie zamówień powinno być po pierwsze określenie ich wartości szacunkowej. Musisz tego dokonać z należytą starannością. Po drugie należy ustalić, czy w opisanym przypadku mamy do czynienia z jednym czy kilkoma zamówieniami.

Kontrolowany podział zamówienia na części

Weź pod uwagę, że ustawa Prawo zamówień publicznych zakazuje dokonywania podziału zamówienia na części, ale tylko w przypadku, jeżeli ma to na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy. Jednym słowem taki podział jest zabroniony tylko wówczas, gdy w jego wyniku mógłbyś zastosować do podzielonych części lub choćby jednej z nich nieuprawnioną w tym przypadku procedurę, którą stosuje się do zamówień o wartości poniżej określonego progu.

Kryteria pozwalające ustalić, czy występuje jedno zamówienie czy kilka odrębnych

Zgodnie z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych, aby ustalić, czy masz do czynienia z jednym czy kilkoma odrębnymi zamówieniami należy zastosować trzy niżej wskazane kryteria:

1. Tożsamość przedmiotowa zamówienia - czyli ocena, czy masz do czynienia z zamówieniami tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu.

2. Tożsamość czasowa zamówienia - czyli ocena, czy zamówienia będą zlecane i realizowane w tej samej perspektywie czasowej, obejmującej co do zasady jeden rok budżetowy lub będące objęte tą samą decyzją o dofinansowaniu.

3. Tożsamość podmiotowa (wykonawczej) zamówienia - czyli ocena, czy masz możliwość uzyskania zamówienia u jednego i tego samego wykonawcy.

Oceń sytuację zgodnie z danymi, jakie posiadasz na dzień dokonywania analizy

Musisz pamiętać, że przy dokonywaniu powyższej oceny należy brać pod uwagę okoliczności, które są Ci znane w momencie wszczynania postępowania. W opisanym przez Ciebie przypadku w oparciu o przytoczone wyżej kryteria należy przesądzić, że z całą pewnością zachodzi tożsamość czasowa zamówienia, oraz iż, zamówienia choć nie są tego samego rodzaju to służą temu samemu celowi i przeznaczeniu.

Czy możesz uzyskać zamówienie od jednego wykonawcy?

Decydującym kryterium pozwalającym na ocenę, czy masz do czynienia z jedynym czy kilkoma zamówieniami będzie więc w tym przypadku kryterium tożsamości podmiotowej zamówień, czyli ocena czy wszystkie rodzaje zamówień niezbędnych do organizacji koncertu możesz uzyskać od jednego wykonawcy. Chodzi o to, czy obiektywnie na rynku znajdują się wykonawcy będący w stanie zrealizować zamówienie jako całość, a nie fakt czy twoją wolą jest skorzystanie z ich usług, czy też chcesz powierzyć zamówienia kilku różnym wykonawcom. Z powyższego względu jeżeli obiektywnie istnieją wykonawcy zdolni do zrealizowania w normalnym toku spraw całości zamówienia, wówczas jesteś zobowiązany zsumować wartość wszystkich zamówień składających się na organizację koncertu.

Kilka zamówień prowadzonych w trybie wg szacunkowej łącznej ich wartości

Oczywiście masz prawo udzielić kilku zamówień na poszczególne części - rodzaje usług niezbędnych do organizacji koncertu, ale do każdej z nich musisz zastosować procedurę właściwą dla wartości szacunkowej całego zamówienia.

Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m. in. Zastępcą Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej. www.portalzp.pl