Partnerzy serwisu:
Zamówienia uzupełniającego można udzielić tylko wtedy, kiedy zamówienie podstawowe udzielane było w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

Pytanie

Przetarg na zamówienie podstawowe odbył się w formie licytacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarliśmy informację o możliwych zamówieniach uzupełniających. Zamówienie podstawowe udzielone było rok temu. Kwota zamówienia uzupełniającego stanowić będzie ok. 5% kwoty zamówienia podstawowego. Roboty uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego - dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej. Czy w takiej sytuacji możemy udzielić zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź

Jeśli zamówienie podstawowe udzielałeś w trybie licytacji elektronicznej, nawet kiedy w ogłoszeniu o zamówieniu została zawarta informację o możliwych zamówieniach uzupełniających, nie możesz udzielić zamówienia uzupełniającego. Zamówienie uzupełniające można udzielić tylko wtedy, kiedy zamówienie podstawowe udzielałeś w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

Aby można było udzielić w trybie z wolnej ręki zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, muszą być spełnione łącznie wszystkie następujące przesłanki:

1. Wykonanie zamówienia uzupełniającego zlecasz wykonawcy zamówienia podstawowego,

2. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego,

3. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co podstawowe,

4. Zamówienia podstawowego udzielałeś w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego,

5. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,

6. Zamówienia uzupełniającego udzielasz w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Jedną z przesłanek udzielenia zamówienia uzupełniającego jest przesłanka mówiąca, że zamówienie podstawowe musiało być udzielane w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Stąd jeśli zamówienie podstawowe udzielałeś w trybie licytacji elektronicznej, nie możesz udzielić zamówienia uzupełniającego. Nawet w sytuacji, kiedy pozostałe przesłanki, od których spełnienia jest uzależniona możliwość skorzystania z zamówienia uzupełniającego, są przez Ciebie spełnione.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, koordynatorem w Departamencie Zakupów w Polskiej Grupie Energetycznej PGE S.A., w latach 2003-2005 specjalistą w Wydziale Orzecznictwa UZP i Wydziale Opinii UZP, w latach 2005-2006 był naczelnikiem Wydziału Orzecznictwa UZP. www.portalzp.pl