Partnerzy serwisu:
Warunki udziału w postępowaniu powinny być przez zamawiającego określone z uwzględnieniem zakresu poszczególnych części zamówienia.

Pytanie

Postępowanie podzielone jest na kilka części. Dla każdej części zamawiający ustalił oddzielne warunki udziału (wykaz dostaw, polisa OC, posiadane środki lub zdolność kredytowa). Wykonawca złożył ofertę na kilka części. Czy warunki udziału w postępowaniu wykonawca musi spełnić łącznie na wszystkie złożone części, np. cz. nr 1 - posiadane środki lub zdolność kredytowa - 1mln zł, a cz. nr 2 - posiadane środki lub zdolność kredytowa - 0,5 mln zł? Czy wykonawca, aby spełnić warunek udziału w postępowaniu musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na co najmniej 1,5 mln zł?

Odpowiedź

Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią siwz, wykonanie części zamówienia publicznego. Jeżeli w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający nie zastrzegł maksymalnej ilości części, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca, to wykonawcy posiadają w tym zakresie swobodę wyboru.

Wyjaśnienie

Nie ulega wątpliwości, że warunki udziału w postępowaniu powinny być przez zamawiającego określone z uwzględnieniem zakresu poszczególnych części zamówienia.

W niniejszej sprawie zamawiający postąpił słusznie i odrębnie określił warunki finansowe dla poszczególnych części. Postawił wykonawcom wymóg posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości odpowiednio 1 mln złotych dla 1 części zamówienia oraz 0,5 mln w odniesieniu do 2 części. Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach? Czytaj poradnik przedsiębiorcy >>

Na etapie porównania i oceny złożonych ofert, w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na kilka części zamówienia, ofertę dotyczącą każdej z części należy rozpatrywać oddzielnie.

Oznacza to, że w sytuacji opisanej w pytaniu, tj. gdy wykonawca złożył ofertę na obydwie części zamówienia, powinien przedstawić dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na co najmniej 1,5 mln złotych.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie zamówień publicznych. Od kilkunastu lat przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zlecenie zamawiających, bierze również udział w pracach komisji przetargowych. Zajmuje się także szeroko pojętym doradztwem prawnym w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi oraz prowadzi szkolenia z tego zakresu.

www.portalzp.pl