Partnerzy serwisu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Pytanie

Ogłosiliśmy przetarg na usługę udzielenia kredytu. W zakresie wiedzy i doświadczenia zażądaliśmy wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonawca udzielił co najmniej jednego kredytu na rzecz podmiotów z sektora finansów publicznych w kwocie 1.500.000,00 zł. Jedną z ofert złożyła PKO BP SA Centrum Korporacyjne w mieście X, natomiast w wykazie wykonanych usług jako nazwę wykonawcy wpisano PKO BP SA Centrum Korporacyjne w mieście Y. Czy należy uznać, że jest to ten sam podmiot, czy też wymaganą wiedzą i doświadczeniem powinien wykazać się oddział w mieście X?

Odpowiedź

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Tym samym, warunki te odnoszą się do wykonawcy, tj. osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (art. 2 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wykonawcą w postępowaniu jest PKO BP SA, jako spółka prawa handlowego posiadająca osobowość prawną. A zatem ocena spełniania postawionego warunku udzielenia co najmniej jednego kredytu na rzecz podmiotów z sektora finansów publicznych w kwocie 1.500.000,00 zł. musi być dokonywana z perspektywy wykonawcy, a więc spółki PKO BP S.A. Przetargi budowlane - zobacz najnowsze ogłoszenia >>

Oznacza to, że warunek został spełniony (bez znaczenia jest jaka jednostka organizacyjna banku - wykonawcy - udzieliła kredytu wykazanego w "wykazie usług").

Podstawa prawna: art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907).

 • Gdy oferta nie odpowiada siwz...

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Podstawą do odrzucenia oferty nie jest sama forma przedłożonego dokumentu, a jego treść merytoryczna. Oferta nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób odmienny, niż zostało to ujęte w siwz, redaguje istotne postanowienia umowy.
 • Obowiązek wypłacenia zaliczki przy zlecaniu robót budowlanych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje fakultatywną możliwość wypłacenia zaliczek wykonawcom zamówienia publicznego, w przypadku gdy zamawiający przewidzi możliwość jej wypłacenia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ze względu na wysokość opłaty od skargi prawo do kwestionowania wyroków Krajowej Izby Odwoławczej ma w praktyce bardzo iluzoryczny charakter, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają środków na wniesienie wysokiej opłaty od skargi.
 • Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek weryfikowania powiązań w ramach grup kapitałowych. Pobierz wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.
  Fot. Shutterstock