Partnerzy serwisu:
OSP jest jednostką utworzoną w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego. Obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez ten podmiot został dokładnie sprecyzowany.

Pytanie

Czy ochotnicze straże pożarne otrzymujące dotację z budżetu gminy na działalność bieżącą powinny sporządzić roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień do 14 tys. euro?

Odpowiedź

Jeżeli dotacja z gminy (lub też i inne dotacje otrzymywane od jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych jednostek organizacyjnych) finansuje działania OSP w ponad 50% lub też, zaistnieje którakolwiek z sytuacji wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, to wówczas OSP jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym do sporządzania rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień.

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) jest jednostką utworzoną w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego. Obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez ten podmiot, zachodzi w sytuacji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3 Pzp - cyt:

"Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez: inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50 % lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d) maja prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego". www.portalzp.pl