Partnerzy serwisu:
Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych powinno zawierać, oprócz zamówień, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, również m.in. te, których wartość nie przekraczała 14 000 euro.

Pytanie

Czy w sprawozdaniu z udzielonych zamówień należy podać łączną sumę wszystkich zamówień poniżej 14 000 euro z podziałem na dostawy, usługi i roboty budowlane? Czy zakupy o małych wartościach np. zakup długopisów, ekspresu do kawy, także należy uwzględnić w sprawozdaniu?

Odpowiedź

Jeżeli zamawiający udzielał zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych z uwagi na wartość mniejszą niż próg unijny, to uwzględnia te informacje w odpowiedniej tabeli w zależności od wartości. Jeżeli wartość jest mniejsza niż 14 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp) w tabeli II w pozycji 1 podaje jedynie łączną wartość udzielonych zamówień (np. na zakupy długopisów, urządzeń). Nie rozbija ich na poszczególne rodzaje zamówień tzn. dostawy, usługi lub roboty budowlane. Nie ma tu zastosowania zasada takiego podziału właściwa dla zamówień sektorowych o wartości powyżej 14 000 euro, a mniejszej niż progi unijne (tabela III).

Zasady sporządzania sprawozdania

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2013 powinno zawierać oprócz zamówień, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, również m.in. te, których wartość nie przekraczała 14 000 euro. Zamawiający udzielający zamówień sektorowych są wprost zobowiązani w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych do uwzględniania w sprawozdaniu rocznym informacji dotyczących zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. www.portalzp.pl

 • Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  SN stanął na stanowisku, iż określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki.
  Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty.
 • Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

  Zamówienia publiczne
  Zespół Ekspertów Kancelarii Zamówień Publicznych
  Czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający może dokonać przesunięcia terminu na uzupełnienie dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu? W jakich okolicznościach i na jakich zasadach? KIO wydała wyrok w tej sprawie.
  W przypadku przedłużenia terminu uzupełniania dokumentów istotne jest zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
 • Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Do 1 marca wszyscy zamawiający mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2013 roku. W życie weszło rozporządzenie regulujące zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania. Jakie zmiany czekają na zamawiających?
  Sprawozdanie z udzielonych w 2013 r. zamówień publicznych przesyła się do Urzędu Zamówień Publicznych wyłącznie drogą elektroniczną.
 • Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Od dnia 01 stycznia 2014 r. średni kurs złotego w stosunku do stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł.