Partnerzy serwisu:
Na udzielenie kredytu należy przeprowadzić postępowanie w trybie podstawowym, w pełni konkurencyjnym, np. w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie

Planujemy w tym roku wykonać zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg. Na pokrycie kosztów inwestycji chcemy zaciągnąć kredyt. Bank, w którym wzięliśmy już wcześniej kredyt oferuje nam preferencyjny kredyt całkowicie finansowany ze środków EBI i CEB. Jest to jedyny bank, który oferuje preferencyjne kredyty z określonych międzynarodowych instytucji finansowych w zakresie realizacji określonych zadań inwestycyjnych. Bank sugeruje nam skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a - zamówienie z wolnej ręki. Bank powołuje się na opinię UZP pt. "Wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych określone w art. 4 pkt 1) lit. a ustawy. Możliwość stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie udzielania kredytów przez banki krajowe ze środków międzynarodowych instytucji finansowych." Czy takie działanie będzie prawidłowe?

Odpowiedź

Nie, na udzielenie kredytu należy przeprowadzić postępowanie w trybie podstawowym, w pełni konkurencyjnym, np. w trybie przetargu nieograniczonego.

Opinia UZP

Udzielenie kredytu jest niewątpliwie usługą, którą można uzyskać od każdego banku. Przywołana w pytaniu opinia UZP pozwala na zaciągnięcie kredytu finansowanego ze środków EBI i CEB w trybie zamówienia z wolnej ręki, jednakże nawet w przedmiotowej opinii, UZP wskazał, że - cyt:

"Względy techniczne uzasadniające udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia procedury konkurencyjnej określonemu wykonawcy, muszą mieć zasadniczy charakter, tak by można było wykazać, że wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę jest ze względów technicznych rzeczywiście niemożliwe, a nie tylko utrudnione, i że ta niemożliwość ma charakter nieprzezwyciężalny".

Stanowisko UZP nie jest źródłem prawa

Wykazanie przyczyny technicznej jest dosyć trudne, gdyż niemożliwość udzielenia w danej sytuacji kredytu przez każdy inny bank musi być niezaprzeczalna. Ponadto, wskazać też trzeba, że omawiana opinia jest jedyną opinią wydaną w ramach przedmiotowego zagadnienia a dodatkowo, opinia ta jest obecnie ujęta na stronie UZP w opiniach archiwalnych. Trudno więc wskazać, jak wyglądać powinna linia obrony zamawiającego, który zastosowałby tryb zamówienia z wolnej ręki w przypadku postawienia zarzutów przez organy kontrolne, dotyczących zastosowania niekonkurencyjnego trybu udzielenia zamówienia.

Inaczej wygląda sytuacja, gdzie dane stanowisko UZP jest powtarzane w wielu opiniach lub też wyrokach KIO, a inaczej, gdy jest to jednorazowa opinia i w dodatku archiwalna. Co więcej, w myśl art. 87 Konstytucji RP, opinia UZP nie stanowi źródła prawa.

Uwaga!

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem niekonkurencyjnym, którego zastosowanie jest możliwe tylko i wyłącznie po ścisłym zaistnieniu przesłanek wymienionych w art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 10, art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

www.portalzp.pl