Partnerzy serwisu:
Wykonawcą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych jest bank, a nie jego oddział. Tak więc to adres i siedziba banku powinny być wpisane do umowy o zamówienie publiczne.

Pytanie

Ofertę w postępowaniu złożył oddział banku. Oddział ten pod adresem, którym się posługuje jest wymieniony w rubryce 3 KRS Oddziały, natomiast w rubryce 2 Siedziba i adres podmiotu są inne dane. Które dane należy wpisać do rozstrzygnięcia i umowy?

Odpowiedź

Wykonawcą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych jest bank, a nie jego oddział. Tak więc to adres i siedziba banku powinny być wpisane do umowy o zamówienie publiczne.

Oddział banku nie może być wykonawcą

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przez wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp).

Pojęcie oddziału zostało zdefiniowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nią jest to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności (art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Oddział nie posiada samodzielności prawnej

Ustawodawca niewątpliwie traktuje oddział przedsiębiorcy jako wyodrębnioną tylko organizacyjnie część jego przedsiębiorstwa, niewyposażoną w jakąkolwiek samodzielność w obrocie prawnym, a definiuje tę strukturę jako wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej przedsiębiorcy, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza jego siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności. Tak więc wykonawcą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych powinien być bank, którego dane dotyczące siedziby i adresu znajdują się w dziale 1, rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a nie jego oddział.

www.portalzp.pl