Partnerzy serwisu:
Szacując wartość nowego zamówienia zamawiający nie bierze pod uwagę wartości zamówienia już udzielonego. Nowe zamówienie ma charakter zamówienia nieplanowanego, stąd powinno zostać oszacowane odrębnie od już udzielonego zamówienia.

Pytanie

W 2013 roku zamawiający wyłonił w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę na świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu. Umowa jest wiążąca do 2016 roku, przy czym w siwz znalazł się zapis o braku zamówień uzupełniających. Aktualnie zamawiający nabył nieruchomość i musi objąć ją monitoringiem i ochroną. Chcemy udzielić zamówienia na powyższą usługę na okres 21 miesięcy. Szacunkowa wartość zamówienia to 2 100 zł netto. Czy zamawiający może udzielić zamówienia w oparciu o własny regulamin zamówień? Czy też należy uwzględnić wartość już udzielonego zamówienia i wyłonić wykonawcę w jednym z trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź

W opisanym stanie faktycznym szacując wartość nowego zamówienia zamawiający nie bierze pod uwagę wartości zamówienia już udzielonego. Nowe zamówienie ma charakter zamówienia nieplanowanego, stąd powinno zostać oszacowane odrębnie od już udzielonego zamówienia.

Szacowanie wartości zamówień odrębnych

Jeśli w momencie wszczynania pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający nie przewidywał konieczności wszczęcia drugiego postępowania na ten sam przedmiot zamówienia, to w sytuacji, kiedy teraz wystąpiła konieczność wszczęcia tego drugiego postępowania, to wartość tego zamówienia, (które nie zostało wcześniej przewidziane) należy oszacować odrębnie i udzielić zgodnie z takimi przepisami, które wynikają z odrębnie oszacowanej wartości przedmiotu zamówienia. Wartość tego zamówienia nie należy oszacować łącznie z wartością zamówienia już udzielonego nawet w sytuacji, kiedy dotyczą oba postępowania tego samego przedmiotu zamówienia. I jeśli wartość zamówienia, które teraz należy przeprowadzić nie przekracza 30 000 euro, nie ma obowiązku do jego udzielenia zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych. Jak wygrać przetarg? Poradnik przedsiębiorcy. Teraz czytaj w wersji minibook >>

Jeśli zamawiający przygotował postępowanie na określony przedmiot zamówienia i następnie udzielił tego zamówienia lub jest w trakcie udzielania, po czym wystąpiły okoliczności powodujące, że musi udzielić następnego zamówienia na ten sam przedmiot lub o tym samym przeznaczeniu, wartość tego zamówienia należy oszacować odrębnie i niezależnie od wartości ustalonej dla pierwszego zamówienia. Ta zasada wynika z faktu, że niemożność przewidzenia określonego zamówienia jest równoznaczna z niemożliwością jego zaplanowania, a tym samym oszacowania i udzielenia łącznie z innymi takimi samymi zamówieniami.

Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

www.portalzp.pl