Partnerzy serwisu:
W ofercie zdarzają się omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Ich poprawa możliwa jest na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

W przetargu na usługę druku książek jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji jednego tytułu w oprawie twardej niciowanej. Wykonawca w formularzu zamiast powyższej pozycji wpisał "termin realizacji jednego tytułu w oprawie twardej szytej". Co powinien zrobić zamawiający - odrzucić ofertę jako niezgodną z siwz, wezwać wykonawcę do wyjaśnień czy poprawić omyłkę?

Odpowiedź

W omawianym przypadku najlepiej od razu poprawić zaistniałą omyłkę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty siwz, która nie powoduje istotnych zmian w treści oferty.

Poprawianie omyłek przez zamawiającego

Jeżeli w siwz wyraźnie wskazano, że jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji jednego tytułu w oprawie twardej niciowanej, a wykonawca użył w ofercie sformułowania "oprawa szyta" (co może oznaczać dokładnie to samo w ocenie wykonawcy), to zamawiający jest w stanie samodzielnie poprawić ten błąd na podstawie zapisów siwz.

Wyjaśnienia od wykonawcy

Zamawiający mógłby również poprosić wykonawcę o wyjaśnienia, a następnie ewentualnie poprawić zaistniałą omyłkę na podstawie wyjaśnień (istnieją wyroki KIO, w których dopuszczono taką możliwość, np. wyrok KIO z 9 stycznia 2013 r. - Sygn. akt: KIO 2791/12; wyrok KIO z 30 stycznia 2013 r. - Sygn. akt: KIO 2866/12, KIO 2869/12, KIO 2873/12; wyrok KIO z 11 października 2012 r. - Sygn. akt: KIO 2073/12), jednak w ocenie autora, w omawianym stanie faktycznym, działanie takie jest zbędne i niepotrzebnie wydłuży czas trwania procedury.

Podstawa prawna: art. 87 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

www.portalzp.pl