Partnerzy serwisu:
Zaistniała sytuacja zawsze wymaga analizy, czy istnieją podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku w zakresie doświadczenia. Został wezwany do uzupełnienia. Wskazał roboty zapożyczone od podmiotu trzeciego będącego jednocześnie podwykonawcą. Pierwotnie w złożonej ofercie nie wykazał podwykonawcy. Czy uzupełniając ofertę, tym samym wprowadzając do oferty podwykonawcę wcześniej nie wskazanego, wykonawca zmienia treść złożonej oferty?

Odpowiedź

Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie wpisał, że nie będzie korzystał z podwykonawców, to wskazanie na zamiar korzystania z takiej możliwości dopiero na etapie uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu uznać należy za niedopuszczalną zmianę oferty. Jednoznaczne stanowisko wymaga jednak zawsze analizy oferty w zestawieniu z dokumentami.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej

Niezależnie od powyższego warto zwrócić uwagę na wyroki KIO zapadłe w zbliżonych stanach faktycznych. Czytaj: Zagraniczne firmy coraz częściej wygrywają przetargi w Polsce >>

W wyroku z 6 lutego 2014 r. (sygn. akt KIO 96/14) KIO uznała, że nieuprawnione było - w świetle art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokonywanie zmiany w zakresie podwykonawstwa po złożeniu oferty, gdy poprzez złożone wyjaśnienia wykonawca - wbrew temu co twierdził w ofercie (tj. że nie zamierza powierzyć do podwykonania żadnej części zamówienia) - wskazał, że zamierza wykorzystać potencjał podmiotów trzecich, poprzez ich udział w realizacji części zamówienia, jako podwykonawców. W konsekwencji istniały podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 36b, art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

 • SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

  Zamówienia publiczne
  Andrzej Łukaszewicz
  W dniu 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. Ustawa ta zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówień publicznych, które muszą znaleźć swoje odbicie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
  Roboty budowlane
 • Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia kart katalogowych

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
 • Termin obowiązywania rękojmi można przedłużyć

  Przetargi krok po kroku
  Dominka Perkowska
  Co do zasady uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po okresie jednego roku w stosunku do dostaw i usług, a w ciągu trzech lat jeżeli chodzi o roboty budowlane. Jest to jednak uregulowanie ustawowe, które może zostać zmodyfikowane przez strony.
 • Zmiana umowy o zamówienie publiczne możliwa tylko w określonych przypadkach

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zmiana umowy o zamówienie publiczne jest co do zasady zakazana. Od tej zasady sformułowane zostały jednak dwa wyjatki.