Partnerzy serwisu:
Według ustawy Prawa zamówień publicznych wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać wszystkim wykonawcom.

Pytanie:

Ogłosiliśmy przetarg na kredyt i nadaliśmy zamówieniu nazwę "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej 22". Po jakimś czasie zwrócił się do nas oferent z zapytaniem czy wyrazilibyśmy zgodę na zmianę nazwy przedmiotu zamówienia zgodnie z podjęta uchwałą tj. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 zł na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach. Pytanie brzmi czy możemy zmienić nazwę przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie zależy od etapu, na jakim znajduje się przedmiotowe postępowanie i od trybu, w jakim jest prowadzone. Niniejszą kwestię regulują w szczególności art. 38 oraz 12a ustawy Pzp .

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli jest ona udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się ją także na tej stronie.

Zmiana ogłoszenia

Należy również pamiętać, że według art. 38 ust. 4a ustawy Pzp , jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (a nazwa zamówienia jest elementem ogłoszenia), zamawiający:

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne;

przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne. ()

Podstawa prawna: . art. 12a, art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

 • Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Poprawa tzw. omyłki według ustawy Prawa zamówień publicznych jest możliwa w sytuacji, gdy omyłka polega na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a jej poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.
  Niekiedy okazać się może, że omyłki nie można poprawić, a ofertę należy odrzucić.
 • Termin zawarcia umowy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, bądź też z którym zostały ustalone istotne warunki umowy, jest ostatnim etapem procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia publicznego.
  Termin zawarcia umowy
 • Grupa kapitałowa - definicja

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji grupy kapitałowej, odsyłając w tym zakresie do przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
  Grupę kapitałową tworzą wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę włącznie z tym przedsiębiorcą
 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z najnowszą nowelizacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość 30.000 euro, tylko w określonych ustawą przypadkach, będzie mógł ustalić jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy - cenę realizacji zamówienia.
  Prawo zamówień publicznych