Partnerzy serwisu:
Zamawiający przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania jest zobowiązany ocenić, w jakim progu progowym przeprowadzi procedurę. W tym celu musi ustalić szacunkową wartość zamówienia.

Pytanie:

Zamawiający wszczął postępowanie w formie zapytania cenowego na wykonanie robót budowlanych. Ich szacunkowa wartość nie przekraczała 30.000 euro, tj. 123.864,22 zł. Zapytanie cenowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym zostało zamieszczone na stronie WWW zamawiającego i tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta z ceną 195.000 zł brutto. Zamawiający wezwał wykonawcę do udzielenia wyjaśnień i złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Przedsiębiorca w wyznaczonym terminie złożył szczegółową kalkulację cenową w formie kosztorysu. Nie budzi ona wątpliwości zamawiającego. Czy w związku z tym należy unieważnić postępowanie , ponieważ cena ofertowa przekracza 30.000 euro i jest wyższa od wartości szacunkowej o niemal 30%? A może wybrać ofertę i podpisać z wykonawcą umowę ? Czy nie naruszymy wówczas przepisów ustawy Pzp ?

Odpowiedź:

Sytuacja, gdy w postępowaniu podprogowym cena najkorzystniejszej oferty przekracza 30.000 euro, nie obliguje do unieważnienia procedury zapytania ofertowego i wszczęcia postępowania na zasadach ujętych w ustawie Pzp. Musi być przy tym jednak spełniony warunek, że zamawiający dochował należytej staranności, szacując wartość zamówienia.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Szacunkowa wartość zamówienia

Zamawiający przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania jest zobowiązany ocenić, w jakim progu progowym przeprowadzi procedurę. W tym celu musi ustalić szacunkową wartość zamówienia. Zdefiniowano ją w art. 11 ustawy Pzp jako całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Roboty budowlane

Gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, zamawiający szacuje ich wartość, przygotowując kosztorys inwestorski (art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). Dokument ten jest sporządzany na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

 • Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Prawo zamówień publicznych umożliwia formułowanie zapisów wzoru oferty, w taki sposób aby uzyskać osobne oferty na poszczególne roboty budowlane.
  Rozliczanie dotacji a udzielanie zamówień publicznych
 • Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Udostępnienie potencjału podmiotu trzeciego powinno gwarantować wykonawcy realną możliwość wykorzystania tego potencjału w wykonaniu zamówienia publicznego.
  Udostępnienie potencjału podmiotu trzeciego
 • Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.
  Umowa ramowa
 • Zamówienia publiczne z dziedziny nauki

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Nowelizacja Pzp z 13 maja 2016 roku wprowadziła zmiany dotyczące zamówień badawczych i rozwojowych.
  Zamówienia publiczne z dziedziny nauki