Partnerzy serwisu:
W przypadku zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 30.000 euro przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania.

Pytanie:

Szpital realizuje zawartą na 36 miesięcy umowę z ENERGA OBRÓT S.A. na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. W ostatnim czasie firma ENERGIA POLSKA S.A. zwróciła się do szpitala z propozycją zainstalowania na własny koszt urządzenia mEC. Umowa obowiązywałaby 5 lat z możliwością dalszego jej przedłużenia. Kontrakt obejmuje  projektowanie, montaż, instalację, uruchomienie i obsługę urządzenia mikrogeneracji (mEC). Urządzenie przez cały okres obowiązywania umowy i po jej zakończeniu pozostaje własnością ENERGIA POLSKA S.A. Ponadto firma ta zobowiązuje się do załatwienia wszelkich uzgodnień i zawarcia porozumienia z ENERGA OBRÓT S.A. Po zamontowaniu urządzenia szpital dokonywałby zapłaty za dostarczaną przez to urządzenie energię elektryczną a jednocześnie oszczędzał na dotychczasowych usługach dystrybucji i dostawy energii przez ENERGA OBRÓT S.A. około 190.000 zł rocznie. Przy zaproponowanym 5-letnim okresie realizacji umowy dawałoby to kwotę ponad 950.000 zł oszczędności. Według oświadczeń ENERGIA POLSKA S.A. jest ona jedynym w Polsce podmiotem świadczącym tego typu usługi. Czy szpital może zawrzeć umowę na świadczenie tych usług z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź:

Szpital nie jest uprawniony do zawarcia przedmiotowej umowy bez zastosowania przepisów ustawy Pzp , z uwagi na fakt, że wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.

Brak w tej sytuacji podstaw do zastosowania uregulowania zawartego w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, który zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Pzp do zamówień tzw. podprogowych.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zawarcie umowy

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że zamiarem zamawiającego jest zawarcie na okres 5 lat umowy z firmą Energia Polska S.A., której przedmiot będzie stanowić świadczenie usług w zakresie dostawy energii elektrycznej za pomocą urządzenia mikrogeneracji (zwanego urządzeniem mEC). Stosownie do treści art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, w celu określenia wartości szacunkowej niniejszego zamówienia należy ustalić z należytą starannością, jakie całkowite szacunkowe wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług będzie przysługiwać wykonawcy za zrealizowanie zamówienia. Wartością szacunkową niniejszego przedmiotu zamówienia będzie zatem szacunkowy koszt zakupu przez zamawiającego w okresie 5 lat, energii elektrycznej dostarczanej za pomocą urządzenia mikrogeneracji, który z całą pewnością (pomimo przewidywanych oszczędności) przekroczy kwotę 30.000 euro.

 • Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zamawiający, który chce opublikować wstępne ogłoszenie informacyjne może je przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej lub udostępnić na stronie internetowej.
  Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp
 • Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych określając zasady udzielania zamówień uzależnia rygoryzm procedur, które muszą być przeprowadzone dla wyboru wykonawcy zamówienia, między innymi od wartości szacunkowej zamówienia .
  Dokumenty elektroniczne
 • Stawka VAT w formularzu ofertowym

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie oceny poprawności przedstawionych przez wykonawców cen w zakresie zastosowania stawki VAT.
  Stawka VAT w formularzu ofertowym