Partnerzy serwisu:
Opis przedmiotu zamówienia musi przewidywać zakres podobnych robót budowlanych lub usług oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone.

Pytanie:

W siwz na roboty budowlane chcemy przewidzieć roboty uzupełniające (art. 67 ust. 6 ustawy Pzp). Czy powinniśmy określić zakres robót i wskazać do jakiej wysokości można ich obecnie udzielać (np. w formie % lub konkretnej kwoty)?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Trzeba też wskazać w dokumentacji ich przewidywaną wartość. Przepisy nie ograniczają jej górnej wysokości.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający może przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli:

-takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem oraz

- całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.