Partnerzy serwisu:
Obowiązkiem zamawiającego jest weryfikacja podpisu na ofercie przetargowej.

Pytanie:

Jak w świetle nowelizacji zweryfikować, czy oferta została podpisana przez umocowaną do tego osobę, skoro na etapie składania ofert wykonawcy przedstawiają jedynie wstępne oświadczenia lub JEDZ ? Wcześniej składali wraz z ofertą odpis z KRS lub CEiDG. Czy w świetle nowych przepisów należy z góry przyjąć, że ofertę podpisała właściwa osoba?

Odpowiedź:

Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego umocowane (zob. też wyrok KIO z 20 marca 2015 r., KIO 438/15 wskazujący na to jako oczywistą ogólną zasadę). Zamawiający zawsze zatem sprawdza, czy osoba lub osoby podpisujące ofertę są do tego umocowane.

Informacje zawarte w KRS lub CEiDG dotyczące wykonawcy zamawiający może uzyskać samodzielnie, ponieważ są one dostępne w bezpłatnych i ogólnodostępnych rejestrach. Ma zatem możliwość sprawdzenia w nich, czy ofertę podpisała osoba bądź osoby do tego umocowane (uprawnione do reprezentacji wykonawcy). Zasadne wydaje się pobranie przez zamawiającego ze strony internetowej ww. informacji tj. wydrukowanie i włożenie do dokumentacji postępowania. Jeżeli okaże się, że np. osoba, która podpisała ofertę, nie jest wymieniona odpowiednio w KRS lub CEiDG, właściwym instrumentem do eliminowania tego rodzaju wątpliwości zamawiającego jest wezwanie do uzupełnienia dokumentu pełnomocnictwa, do czego wyraźnie nawiązuje art. 26 ust. 3a ustawy Pzp.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Pamiętaj

Niedopuszczalne jest pozostawienie wątpliwości dotyczących umocowania do podpisania oferty i przejęcie przez zamawiającego na siebie ryzyka braku pewności co do prawidłowego złożenia oferty.