Partnerzy serwisu:
Wynagrodzenie ryczałtowe determinuje sposób poprawiania omyłek w ofertach.

Pytanie:

Przy ryczałcie zamawiający wymagał w siwz , aby do oferty załączyć kosztorys ofertowy. Postanowienia siwz w tym zakresie brzmią: "Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena netto nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Cenna brutto oferty może się zmienić tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT". W umowie wskazano: "Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i strony ustalają je zgodnie z ofertą wykonawcy na kwotę: 1.566.583,30 zł". W ofercie z kolei znajdują się zapisy: "Oferujemy cenę brutto ......, cenę netto ......, VAT 23% .......". Wykonawca złożył ofertę na kwotę 1.566.583,29 zł brutto w formularzu ofertowym. Zamawiając y na podstawie załączonego kosztorysu ofertowego poprawił ofertę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp na kwotę 1.566.583,30 zł brutto czyli więcej o 1 gr. Zawiadomił o tym wykonawcę, a ten potwierdził otrzymanie zawiadomienie. Poprawiona oferta była najtańsza. Druga w kolejności przekraczała tę cenę o 100.000 zł. Co w tym przypadku należy zrobić z punktu widzenia kontrolującego? Środki wydawane w ramach tego postępowania są środkami unijnymi. Czy nałożyć na beneficjenta karę? A może wezwać do złożenia wyjaśnień?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W opisanym stanie faktycznym zamawiający nie miał podstaw do poprawienia ceny ryczałtowej na podstawie kosztorysu z dwóch powodów:

1) kosztorys w ogóle nie powinien być w tym przypadku co do zasady wymagany (chyba, że ma mieć charakter poglądowy),

2) przy zapisach siwz dotyczących obliczenia ceny, żaden wskazany zapis nie odnosi się do kosztorysu.

Niezasadne jednak byłoby nakładanie z tego tytułu kary na beneficjenta.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Powyższe stanowisko potwierdzają m.in.:

1) pracowanie UZP dostępne na stronie internetowej UZP pt.: "Omyłki i błędy w ofertach wykonawców - analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i KIO ", w którym stwierdzono, że - cyt.: "W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej dla uznania, że omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, wystarczający jest fakt jej ustalenia podczas sprawdzania obliczeń zgodnie z podanym przez zamawiającego sposobem obliczenia ceny oferty oraz możliwość jej jednoznacznego stwierdzenia.";

2) uchwała KIO z 2 lutego 2016 r. (sygn. akt KIO/KD 9/16), w której wskazano, że - cyt.: "W tej sytuacji bez znaczenia dla treści oferty wykonawcy pozostaje sposób obliczenia ceny ofertowej, a co za tym idzie - nie znajduje, co do zasady, uzasadnienia przedstawianie przez wykonawców sposobów obliczenia ceny z rozbiciem na poszczególne rodzaje/elementy robót ujęte np. w kosztorysach szczegółowych składających się na realizację całego przedmiotu zamówienia.