Partnerzy serwisu:
Jednostki sektora publicznego są zobowiązane do stosowania Pzp. Jak należy postępować w przypadkach projektów finansowanych ze środków EFS? Czy ich ich partnerzy także powinny stosować się do zasad zamówień publicznych?

Pytanie:

Jesteśmy partnerem projektu współfinansowanego z EFS, którego liderem jest jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana do stosowania ustawy Pzp . Wszystkie działania w projekcie będziemy wykonywać my - jako partner, łącznie z podpisywaniem umów z dostawcami. Produkty i usługi są przeznaczone dla pozostałych partnerów (JST) oraz lidera. Czy powinniśmy zastosować ustawę Pzp przy wyborze wykonawców, mimo, jesteśmy prywatną firmą szkoleniową, niezobowiązaną do stosowania ustawy Pzp ?

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Odpowiedź:

Obowiązek stosowania ustawy Pzp przez podmiot co do zasady niezobowiązany do stosowania jej przepisów należy ustalić nie tylko poprzez pryzmat tej ustawy, lecz także na podstawie okoliczności faktycznych i prawnych, zwłaszcza postanowień umowy o dofinansowanie i zawartej umowy partnerskiej. W przypadku prostego przełożenia na grunt ustawy Pzp faktu, że zamówień miałaby udzielać prywatna firma szkoleniowa, można by stwierdzić, że nie musi ona stosować przepisów ustawy Pzp, o ile w ogóle wartość zamówienia przekraczałaby 30.000 euro.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wydatkowanie środków z EFS

Niemniej jednak z uwagi na przedstawione ogólnie w pytaniu dane, pomijające być może informacje mające istotne znaczenie w sprawie (np. partner projektu ma działać jako upoważniony do przeprowadzenia postępowań pełnomocnik lidera i pozostałych partnerów - jednostek samorządu terytorialnego), nie można powyższego jednoznacznie stwierdzić i zupełnie wykluczyć w tym przypadku obowiązku stosowania ustawy Pzp . Zasadne jest ogólne odniesienie się do omawianych kwestii i zwrócenie uwagi partnera na kilka kwestii, pozostających nieco poza zakresem ustawy Pzp. Należy zauważyć, że w przypadku projektu partnerskiego umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFS jest zawierana z partnerem wiodącym (liderem) i tylko on ma status beneficjenta ponoszącego pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Partnerzy natomiast współuczestniczą w realizacji projektu i tym samym pełnią rolę podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie