Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek poprawy omyłek w ofercie przetargowej. Jak dokonać korekty zgodnie z przepisami?

Pytanie:

Wykonawca w postępowaniu na usługę sprzątania mylnie wpisał wartość zamówienia za 2 zadania częściowe w formularzu oferty, o czym samodzielnie poinformował zamawiającego (w wyniku wezwania do uzasadnienia rażąco niskiej ceny ). Zamawiający może domniemać, że popełniono omyłkę tylko na podstawie wysokości ceny ofertowej w danym zadaniu częściowym. Czy w tej sytuacji można przyjąć wyjaśnienie wykonawcy i poprawić błąd (zamienić ceny oferty w zadaniach) jako omyłkę pisarską? Poprawienie tej omyłki wpłynie na wynik postępowania - w jednym zadaniu wykonawca będzie wygrywał.

Odpowiedź:

W opisanym przypadku w świetle obowiązujących przepisów nie wolno poprawić oferty.

Zasady korekty ofert

Obowiązek poprawienia omyłki popełnionej przez wykonawcę aktywuje się jedynie w sytuacjach wskazanych w art. 87 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3 ustawy Pzp . Zgodnie z tą regulacją zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została skorygowana.

W sytuacji opisanej w pytaniu brak jest wymaganej ustawą oczywistości omyłki. Nie można też zakwalifikować jej jako "omyłki niepowodującej istotnych zmian w treści oferty". W związku z tym nie wolno jej skorygować poprzez zmianę cen zaoferowanych przez wykonawcę dla poszczególnych części.