Partnerzy serwisu:
Niestety, tak bywa często. Zdarza się, że po zakończonej inwestycji firma ją wykonująca ogłasza upadłość. A tymczasem udzieliła ona inwestorowi gwarancji na wykonane roboty. Co robić w takim przypadku?

Pytanie:

Zakończyła się inwestycja. Firma udzieliła 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Ogłosiła jednak upadłość. Co w takim przypadku? Mamy zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Czy tylko ono nas chroni? Co z podwykonawcami? Czy od nich możemy żądać usunięcia usterek?

Odpowiedź:

Sytuacja zamawiającego w przypadku upadłości wykonawcy w okresie gwarancji jest uzależniona od tego, czy wady ujawniły się przed czy dopiero po dniu ogłoszenia upadłości. Ponieważ podwykonawcy nie są stroną umowy, zamawiający nie może żądać od nich usunięcia usterek.

Zgodnie z art. 61 ustawy Prawo upadłościowe z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego przedsiębiorcy przestaje służyć prowadzeniu przez niego działalności gospodarczej i staje się masą upadłościową, która jest przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli upadłego. Na mocy art. 91 ust. 1 i 2 przywołanej ustawy:

- zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości, a

- zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się z dniem ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się płatne, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił.

Przekształcenie zobowiązań niepieniężnych następuje automatycznie z mocy samego prawa, w związku z czym wystarczy, że wierzyciel przeliczy wierzytelność niepieniężną na konkretną kwotę pieniężną i zgłosi ją do syndyka masy upadłościowej upadłego dłużnika.