Partnerzy serwisu:
Obowiązek sprawozdawczy ciąży na zamawiającym, który przeprowadził postępowanie i doprowadził do podpisania umowy. Ten zamawiający wykazuje w sprawozdaniu całą wartość umowy.

Pytanie:

Moje pytanie dotyczy rocznego sprawozdania. Inwestycja jest dofinansowana z UE. Byliśmy zamawiającym i jednocześnie przeprowadzaliśmy postępowanie. Dofinansowanie zdobyliśmy z inną gminą, w związku z czym umowa była trójstronna tj. gmina X, gmina Y i wykonawca. Umowa została podpisana na kwotę 100.000 zł, z czego z dalszej treści umowy wynika, iż gmina X pokrywa 62.000 zł a gmina Y 38.000 zł. W związku z tym jaką powinniśmy wykazać kwotę w rocznym sprawozdaniu, skoro umowa jest trójstronna? Czy całość – 100.000 zł czy tylko 62.000 zł jako gmina X a gmina Y 38.000 zł, czy też obie gminy X i Y w sprawozdaniu wykazują kwotę po 100.000 zł?

Odpowiedź:

W przedstawionych w pytaniu okolicznościach obowiązek sprawozdawczy ciąży na zamawiającym, który przeprowadził postępowanie i doprowadził do podpisania umowy. Ten zamawiający wykazuje w sprawozdaniu całą wartość umowy.

Potwierdzenie tej odpowiedzi znajdziemy w opracowaniu Urzędu Zamówień Publicznych pt.: „Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych”, gdzie czytamy:

„(...) Jeżeli zamawiający decydują się na wspólne przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia, wyznaczają spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz (por. art. 16 ust. 1 ustawy Pzp). Zamawiający, który z upoważnienia podmiotów wspólnie udzielających zamówienia przeprowadza postępowanie i udziela zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz działa w tym zakresie jedynie jako pełnomocnik (por. art. 16 ust. 5 ustawy Pzp).

W przedstawionych okolicznościach obowiązek informowania o takim zamówieniu w rocznym sprawozdaniu spoczywa wyłącznie na zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia wspólnego zamówienia. Dotyczy to również sytuacji, gdy postępowanie zostanie przeprowadzone przez wyznaczonego zamawiającego, ale umowa będzie podpisywana przez wszystkich zamawiających udzielających wspólnego zamówienia. Jeżeli jednak określony zamawiający jest upoważniony nie do zawarcia umowy, ale tylko do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie w swoim imieniu oraz w imieniu i na rzecz innych zamawiających w sytuacji, gdy przedmiotem postępowania są świadczenia podzielne (zamówienie udzielane w częściach), a na skutek przeprowadzonego postępowania umowy częściowe zawierane są indywidualnie przez poszczególnych zamawiających, na rzecz których działał zamawiający, obowiązek ujęcia w sprawozdaniu rocznym udzielanych w taki sposób zamówień spoczywa odrębnie na każdym z zamawiających, który zawarł umowę (...)”.

Więcej na portalzp.pl

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.