Partnerzy serwisu:
Jeżeli przedmiot zamówienia będzie obejmował jeden z zakresów działalności starostwa, kierownikiem zamawiającego będą odpowiednio organ wykonawczy lub starosta.

Pytanie:

Kto jest kierownikiem zamawiającego w powiecie? Czy jest nim zarząd jako organ kolegialny, czy starosta? Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy Pzp kierownikiem jest osoba lub organ, który jest uprawniony do zarządzania zamawiającym. Zgodnie natomiast z ustawą o samorządzie powiatowym zarząd jest organem wykonawczym i do jego zadań należy m.in. gospodarowanie mieniem powiatu. Starosta zaś organizuje pracę zarządu i starostwa oraz kieruje bieżącymi sprawami powiatu i reprezentuje powiat. Jak zatem rozumieć tutaj tę funkcję?

Odpowiedź:

Kierownikiem zamawiającego w przypadku powiatu jest:

zarząd – w zakresie gospodarowania mieniem,
starosta – w zakresie spraw związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem starostwa powiatowego.
Jeżeli przedmiot zamówienia będzie obejmował jeden z ww. zakresów, kierownikiem zamawiającego będą odpowiednio organ wykonawczy lub starosta.

Więcej na portalzp.pl

Małgorzata Filipek