Partnerzy serwisu:
Brak wskazania stawki VAT przez zamawiającego nie zmienia faktu, że ? co do zasady ? oferowana cena ma być ceną ostateczną, jaką zamawiający zapłaci w przypadku podpisania umowy z wykonawcą. W przypadku wykonawcy niebędącego płatnikiem VAT cena netto i brutto są identyczne.

Pytanie:

Czy w przypadku wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT, oferta netto jest ofertą brutto? Zamawiający nie wskazał stawki podatku.

Odpowiedź:

Brak wskazania stawki VAT przez zamawiającego nie zmienia faktu, że − co do zasady − oferowana cena ma być ceną ostateczną, jaką zamawiający zapłaci w przypadku podpisania umowy z wykonawcą. W przypadku wykonawcy niebędącego płatnikiem VAT cena netto i brutto są identyczne.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Pzp przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1830). Poprzez to odesłanie ustala się, że cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu tymi podatkami. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

W wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 lutego 2005 r. (sygn. akt V Ca 2981/04) czytamy: „(...) Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W tak rozumianej cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów (usług) podlega obciążeniu takimi podatkami. Pod pojęciem »ceny« należy na gruncie przepisów Pzp rozumieć cenę brutto (a więc z naliczonym podatkiem VAT). Taką cenę zamawiający powinien przyjąć na potrzeby oceny i porównania ofert. Podkreślić trzeba, że w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wskazał właśnie cenę jako jedyne kryterium oceny ofert (...)”.

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Więcej na Portal ZP