Partnerzy serwisu:
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Pytanie:

Mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Pzp − jeżeli ostatni dzień terminu udzielenia odpowiedzi przypada na dzień wolny od pracy dla zamawiającego np. sobotę lub niedzielę, to czy przesuwa się on na pierwszy dzień roboczy i tym samym skraca się terminy określone w tym artykule?

Odpowiedź:

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1)      na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2)      na 4 dni przed upływem terminu składania ofert − w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3)      na 2 dni przed upływem terminu składania ofert − jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne,

− pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Więcej na www.portalzp.pl

 • Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

  vat
  Katarzyna Bełdowska
  ...prawidłowość każdej czynności podjętej przez zamawiającego może zostać zakwestionowana. Nie ma jednak wątpliwości, że zamawiający powinien zweryfikować, czy zastosowana przez wykonawcę stawka VAT jest prawidłowa i znajduje uzasadnienie w przepisach prawa. Tym samym, odradzam pozostawianie sprawy podatku bez wyjaśnienia.
  Przetarg nieograniczony
 • Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

  przetarg nieograniczony
  Agata Hryc-Ląd
  Generalną zasadą, obowiązującą także w procedurze przetargu nieograniczonego, jest wyznaczenie terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Ustawodawca dopuszcza zmianę treści siwz, określającej również termin składania ofert, w uzasadnionych przypadkach.
  Ustawa Pzp
 • To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem dotrzymania terminów, o jakich mowa w tym przepisie.
  SIWZ