Partnerzy serwisu:
Nieprawidłowa stawka VAT może zostać poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Podanie w umowie wysokości stawki VAT (23%) powinno być traktowane jako wskazanie jej w siwz, ponieważ wzór umowy (istotne dla stron postanowienia umowy) stanowią element siwz (art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp).

Pytanie: 

W postępowaniu określono w siwz, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe i powinno uwzględniać m.in. VAT. W samej specyfikacji nie podano jednak stawki podatku i jedynie we wzorze umowy wskazano, że będzie ona wynosić 23%. Nie wymagano przy tym, by wykonawcy wskazywali stawkę podatku. W formularzu ofertowym należało podać kwotę brutto, w tym VAT, ale w określonej w kwocie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, podał kwotę brutto 239.850 zł i kwotę VAT 55.165,50 zł. W wyniku odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp o wyjaśnienie sposobu określenia podanej w ofercie kwoty podatku wykonawca stwierdził, że popełnił omyłkę pisarską. Kwotę brutto chce zostawić bez zmian, natomiast wartość podatku zmienić na 44.850 zł. 

Czy w tej sytuacji zamawiający powinien: 

1) uznać wyjaśnienia za wystarczające, gdyż oferta nie zawiera błędu w obliczeniu ceny a wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i dalej prowadzić procedurę, tzn. wezwać wykonawcę do złożenia oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp

2) uznać wyjaśnienia i poprawić omyłkę w kwocie podatku na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

3) odrzucić ofertę, gdyż zawiera błąd w obliczeniu ceny? 

Odpowiedź: 

W opisanej sytuacji zamawiający powinien dokonać korekty oferty nawet bez wzywania wykonawcy do udzielenia wyjaśnień. 

Nieprawidłowa stawka VAT może zostać poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Podanie w umowie wysokości stawki VAT (23%) powinno być traktowane jako wskazanie jej w siwz, ponieważ wzór umowy (istotne dla stron postanowienia umowy) stanowią element siwz (art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp). 

Wykonawca, składając wyjaśnienia w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, stwierdził, że błędnie została wpisana kwota podatku (55.165,50 zł zamiast 44.850,00 zł). W mojej ocenie zamawiający mógł samodzielnie, bez wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, obliczyć prawidłową kwotę VAT. W takim przypadku powinien przyjąć za podstawę cenę oferty (239.850 zł) i założyć, że wykonawca zaoferował 23% stawkę. 

Krzysztof Hodt 

Więcej na www.portalzp.pl