Partnerzy serwisu:
Zamawiający powinien zwrócić sie do potencjalnych wykonawców o wyjaśnienie niskich cen jeżeli są rażąco niższe od średniej arytnetycznej wynikającej z zamówienia.

Pytanie:

W postępowaniu poniżej progów unijnych na dostawę mebli (zamówienie współfinansowane ze środków UE) dopuszczono składanie ofert częściowych (3 części). Na jedną z nich wpłynęło 6 ofert z następującymi cenami:

1)      86.470 zł,

2)      212.913 zł,

3)      76.492,47 zł,

4)      115.019,10 zł,

5)      121.147,62 zł,

6)      148.830 zł.

Średnia arytmetyczna cen złożonych ofert wynosi 126.812,03 zł. Wartość zamówienia dla tej części została oszacowana na 109.000 zł netto. Po powiększeniu tej wartości o VAT otrzymujemy 134.070 zł. Czy w tej sytuacji cenę 76.492,47 zł należy uznać za rażąco niską? Czy moglibyśmy uznać, że oferta z ceną 212.913 zł zawyżyła średnią arytmetyczną i wybrać ofertę z ceną 76.492,47 zł jako najkorzystniejszą, bez wzywania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Odpowiedź:

W opisanym w pytaniu przypadku zamawiający powinien zwrócić się do wykonawców o wyjaśnienie niskiej ceny, gdyż oferty na kwoty odpowiednio: 86.470 zł i 76.492,47 zł rodzą podejrzenie, że wykonawca zaoferował rażąco niska cenę.

Zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

  • wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub 
  • średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.poralzp.pl