Partnerzy serwisu:
Obowiązki spoczywające na zamawiającym w związku z regulacjami zawartymi w aktach prawa powszechnie obowiązującego nie wymagają ich ujawnienia w treści siwz.

Pytanie:

Czy w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczącą tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zamawiający powinien wprowadzić określone zapisy do siwz bądź wzoru umowy regulujące niniejsze kwestie? Czy zamawiający może wywodzić, że wszystkie obowiązki i regulacje dotyczące tej kwestii wynikają z powszechnie obowiązującego prawa i nie trzeba ich szeroko opisywać w siwz?

Odpowiedź:

Obowiązki spoczywające na zamawiającym w związku z regulacjami zawartymi w aktach prawa powszechnie obowiązującego nie wymagają ich ujawnienia w treści siwz.

W związku z tym, iż od 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, płatnicy (zamawiający) są zobowiązani do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Dotyczy on udokumentowanej fakturą płatności:

za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,

której kwota należności ogółem stanowi sumę, o jakiej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 r. − Prawo przedsiębiorców tj. gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Powyższe będzie wynikało z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT

W związku z art. 108a ust. 7 znowelizowanej od 1 listopada 2019 r. ustawy o VAT dokonanie płatności z naruszeniem mechanizmu podzielonej płatności będzie sankcjonowane. 

Katarzyna Bełdowska

Więcej na portalzp.pl