Partnerzy serwisu:
Jeżeli zmiana została wprowadzona do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w związku z tym, że możliwość jej wprowadzenia przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz w postaci jednoznacznych postanowień umownych, zamawiający nie ma obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o takiej zmianie.

Pytanie:

Zamawiający w postępowaniu „unijnym” na dostawę i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców zawarł w siwz oraz umowie postanowienia o możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli zajdzie konieczność zmiany stawki VAT z 8% na 23% (montaż na budynku mieszkalnym 8% zaś na gospodarczym lub gruncie 23%). W trakcie realizacji umowy zawarto aneks w związku ze zmianą lokalizacji montażu. Czy zamawiający ma obowiązek publikacji zmiany ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 144 ust. 1c czy jest to jego uprawienie, ponieważ dokonał zmiany zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Jeżeli zmiana została wprowadzona do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w związku z tym, że możliwość jej wprowadzenia przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz w postaci jednoznacznych postanowień umownych, zamawiający nie ma obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o takiej zmianie. Warto przy tym zweryfikować, czy na pewno w umowie przewidziano zmianę stawki podatku w związku ze zmianą lokalizacji montażu kolektorów słonecznych.

zamawiający przy zawieraniu aneksu, powołuje się na zmianę wprowadzaną niejako „szablonowo” do umów tj. zapis, z którego wynika możliwość zmiany stawki VAT wynikającej ze zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, należy ustalić, jaka była podstawa zmiany lokalizacji montażu. Jeżeli stanowiła ją jedna z regulacji z art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy Pzp (czyli np. w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany niemożliwej do przewidzenia), publikacja ogłoszenia o zmianie umowy jest obligatoryjna.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na portalzp.pl