Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Czy w przetargu nieograniczonym w procedurze unijnej zamawiający może wymagać od podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, tylko JEDZ, bez konieczności przedkładania dokumentów i oświadczeń określonych rozporządzeniem w sprawie dokumentów? W przypadku podmiotów trzecich będących podwykonawcami zamawiający wymaga JEDZ oraz dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków i braku podstaw wykluczenia? Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE.

Odpowiedź:

Zamawiający ma prawo, zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp, przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej, zbadać, czy wobec podwykonawców nie zachodzą przesłanki wykluczenia.

Zgodnie z ww. przepisem na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1)      składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub je przekracza,

2)      zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne.

Renata Dzikowska

Więcej na ten temat na www.portalzp.pl