Partnerzy serwisu:
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Pytanie: 

Zamawiający posiada kilka samolotów szkolno-treningowych jednego typu i chce pozyskać kolejne. Ze względów logistycznych zasadne jest dysponowanie ujednoliconą flotą. Personel techniczny i latający jest przeszkolony do eksploatacji i obsługi danego typu samolotów, szkolenie studentów na różnych statkach powietrznych byłoby niezgodne z metodyką szkolenia i stanowiłoby zagrożenie związane z eksploatacją samolotu, wprowadzenie kolejnego typu samolotu powodowałoby potrzebę posiadania innych części zamiennych, co zwiększyłoby wydatki na części oraz wymagałoby zwiększenia powierzchni magazynowych, kolejny typ samolotu podrażałby też koszty obsługi CAMO. 

Czy zamawiający, przeprowadzając kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych na zakup samolotów, może zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia następujące zapisy: 

1) w przypadku złożenia oferty na dostawę samolotu innego niż jest obecnie eksploatowany u zamawiającego (tutaj zamawiający wymienia samoloty jakie posiada), wykonawca przeprowadzi przeszkolenie teoretyczne i praktyczne 2 pilotów, w celu uzyskania przez nich uprawnień na dany typ samolotu; 

2) w przypadku złożenia oferty na dostawę samolotu innego niż jest obecnie eksploatowany u zamawiającego (tutaj zamawiający wymienia samoloty jakie posiada), wykonawca przeszkoli teoretycznie personel techniczny (CAMO – zarządzanie i AMO – obsługi) oraz praktycznie w celu uzyskania przez niego uprawnień na dany typ samolotu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający może zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane postanowienia tj. wymogi, aby do obowiązków wykonawcy należało oprócz dostawy także przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w określonym zakresie odpowiednich osób po stronie zamawiającego

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Nie wolno go opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

Andrzela Gawrońska-Baran 

Więcej na www.portalzp.pl