Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podobnego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, jeżeli nie przewidział go w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.

Pytanie: 

Zamawiający w lipcu 2018 roku przeprowadził przetarg nieograniczony na określoną usługę. Postępowanie było prowadzone powyżej progów unijnych. Zamawiający przewidział w siwz możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp na warunkach i w zakresie przypisanym dla zamówienia podstawowego. Niestety w ogłoszeniu o zamówieniu omyłkowo nie zamieścił takiej informacji. Czy istnieją odstępstwa, opinie prawne lub wyroki KIO, które honorują publikację informacji o zamówieniach dodatkowych tylko w siwz, a tym samym uprawniają do przeprowadzenia procedury z wolnej ręki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podobnego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, jeżeli nie przewidział go w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. 

Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp może zastosować tryb z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót, jeżeli: 

  • takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz 
  • całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

Andrzela Gawrońska-Baran 

Więcej na www.portalzp.pl