Partnerzy serwisu:
Zmianę terminu płatności faktury polegającą na jego wydłużeniu z 14 do 30 dni należy traktować jako nieistotną. Nie zmienia ona ogólnego charakteru umowy i nie narusza równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób pierwotnie w niej nieprzewidziany.

Pytanie: 

Czy zmianę terminu płatności faktury z 14 na 30 dni należy traktować jako istotną modyfikację umowy? W umowie jest zapis: „W przypadku zmian budżetu gminy lub zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, zamawiający dopuszcza zmiany: 

a)????? sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 

b)????? terminu realizacji niniejszej umowy, 

c)????? harmonogramu rzeczowo-finansowego”. 

Odpowiedź: 

Zmianę terminu płatności faktury polegającą na jego wydłużeniu z 14 do 30 dni należy traktować jako nieistotną. Nie zmienia ona ogólnego charakteru umowy i nie narusza równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób pierwotnie w niej nieprzewidziany. 

W myśl art. 144 ust. 1e ustawy Pzp zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1)????? zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu bądź też 

2)????? nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:? 

a)????? zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

b)????? zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

c)????? zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, 

d)????? polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Renata Dzikowska 

Więcej na www.portalzp.pl