Partnerzy serwisu:
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Pytanie:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż progi unijne. Termin związania ofertą upływa 30 września. Zamawiający 23 września wnioskuje do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym żądaniem udzielenia odpowiedzi do 25 września. Jeden z wykonawców dostarcza zamawiającemu odpowiedź 28 września, w której przedłuża termin związania ofertą. Co w tej sytuacji powinien zrobić zamawiający? Odrzucić ofertę wykonawcy na podstawie 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp? Czy jednak przyjąć jego odpowiedź (mimo, że została złożona po upływie wyznaczonego terminu) i procedować dalej?

Odpowiedź:

W tej sytuacji nie ma podstawy do odrzucenia oferty.

Stosownie do art. 85 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Justyna Rek-Pawłowska

Więcej na Portal ZP