Partnerzy serwisu:
Zamawiający może wymagać złożenia z ofertą projektów graficznych i próbek materiałów wykonanych specjalnie na potrzeby postępowania, które następnie oceni w ramach kryterium pozacenowego.

Pytanie:

Zamawiający przygotowuje postępowanie krajowe na dostawę materiałów promocyjnych. Czy w celu oceny ofert może żądać, żeby wykonawcy złożyli z ofertami zrobione specjalnie na potrzeby postępowania zgodnie z wytycznymi siwz projekty graficzne i próbki materiałów? Zapisy w siwz brzmią: „Wartość punktowa w kryterium projekt graficzny (P) będzie oceniana na podstawie przesłanego razem z ofertą projektu graficznego. Wykonawca powinien zaprojektować grafikę według wytycznych zamawiającego, opierając się na Systemie Identyfikacji Wizualnej Lotniczej Akademii Wojskowej. Dokładne wytyczne co do zaprojektowania po jednej grafice dla zadania 1, 3, 4 i 5 są określone w odrębnym załączniku dołączonym do postępowania przetargowego (załącznik nr 6 do siwz). Ocena punktowa zostanie dokonana subiektywnie i niezależnie przez 3 osoby na karcie oceny jakości. Liczby punktów w poszczególnych kryteriach przyznanych przez osoby dokonujące oceny, będą zsumowane, a następnie zostanie wyliczona średnia stanowiąca podstawę do wyliczenia końcowej oceny oferty”. Czy takie zapisy są zgodne z przepisami ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Zamawiający może wymagać złożenia z ofertą projektów graficznych i próbek materiałów wykonanych specjalnie na potrzeby postępowania, które następnie oceni w ramach kryterium pozacenowego.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp kryterium oceny ofert mogą być m.in. właściwości estetyczne. Ocena tego kryterium możliwa jest po obejrzeniu przykładowych egzemplarzy (próbek) elementów będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający może zatem wymagać złożenia wraz z ofertą projektów graficznych i próbek materiałów wykonanych specjalnie na potrzeby postępowania.

Z postanowień siwz powinno wynikać, że projekty graficzne i próbki materiałów stanowią treść oferty. W konsekwencji brak będzie możliwości zmiany lub uzupełnienia tych elementów po złożeniu oferty.

Krzysztof Hodt

Więcej na Portal ZP