Partnerzy serwisu:
Mimo użycia potocznej nazwy uprawnień przez zamawiającego w opisie warunku udziału w postępowaniu, nie ma problemu z dokonaniem oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia na podstawie przedłożonych przez niego uprawnień.

Pytanie:

Postawiliśmy w postępowaniu następujący warunek „Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji gazowych, przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego”. „Specjalność instalacji gazowych” to potoczna nazwa a żaden wykonawca nie zadał w tym zakresie pytania. W złożonych ofertach wykonawcy wskazali uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych czyli takie, w których zawierają się uprawnienia gazowe. Czy musimy teraz unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

W opisanej w pytaniu sytuacji należy uznać warunek za spełniony, gdyż wykazane przez wykonawców uprawnienia obejmują swoim zakresem uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji gazowych.

Mimo użycia potocznej nazwy uprawnień przez zamawiającego w opisie warunku udziału w postępowaniu, nie ma problemu z dokonaniem oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia na podstawie przedłożonych przez niego uprawnień.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na Portal ZP