Partnerzy serwisu:
Ustalając, czy występuje jedno zamówienie, czy zamówienia odrębne, należy bazować na tzw. zasadzie trzech tożsamości: przedmiotowej, podmiotowej i czasowej.

Pytanie:

Zamawiający prowadzi przetarg na usługę żywienia o wartości poniżej progu unijnego. Zamówienie będzie realizowane w okresie 4 miesięcy i jest nieplanowane, ponieważ poprzednie postępowanie dotyczące tej samej usługi z terminem realizacji 48 miesięcy i wartości szacunkowej powyżej progu unijnego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Zamówienie nieplanowane z okresem realizacji 4 miesiące zostało wszczęte z uwagi na konieczność zachowania ciągłości świadczenia usługi (aktualnie obowiązująca umowa z wykonawcą wygasa z końcem października) oraz czas niezbędny na przygotowanie kolejnego postępowania powyżej progu unijnego.

Zamawiający, ustalając wartość szacunkową nieplanowanego zamówienia, obliczył ją na czas 4 miesięcy. W okresie pomiędzy jednym a drugim postępowaniem zamawiający udzielił dodatkowych zamówień dotychczasowemu wykonawcy o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro.

Czy wszczynając zamówienie tzw. nieplanowane, zamawiający powinien łączyć wartość zamówienia nieplanowanego i zleconych zamówień o wartości do 30.000 euro, a tym samym zastosować procedury do zamówień właściwych powyżej progu unijnego? Czy też przyjąć szacunkową wartość zamówienia nieplanowanego i stosować przepisy procedury uproszczonej tzw. podprogowej? Czy zamawiający naruszył art. 32 ust. 2 lub art. 5b ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez dzielenie zamówienia celem obniżenia jego wartości? Jak powinien procedować zamawiający w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usługi, aby przeprowadzić postępowanie zgodnie z przepisami ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Zamawiający – w przypadku zamówienia z okresem realizacji 4 miesiące – może zastosować art. 6a ustawy Pzp. Ten sam przepis zamawiający mógł zastosować również do zamówień do 30.000 euro.

Ustalając, czy występuje jedno zamówienie, czy zamówienia odrębne, należy bazować na tzw. zasadzie trzech tożsamości: przedmiotowej, podmiotowej i czasowej.

Orzeczenie

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II GSK 2228/15) wskazał, kiedy występuje jedno zamówienie. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd stwierdził, że „(...) Zamawiający powinien traktować, jako jedno zamówienie takie zamówienia, które spełniają jednocześnie następujące cechy:

1)     mają takie same (lub podobne) przeznaczenie tj. gdy posiadają zasadniczo te same lub podobne funkcje techniczne lub gospodarcze;

2)     są nabywane w celu realizacji z góry przyjętego zamierzenia (tożsamość przedmiotowa zamówienia);

3)     istnieje możliwość ich realizacji przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa zamówienia), a obok związku funkcjonalnego zachodzi między nimi również związek czasowy (tożsamość czasowa zamówienia), tj. zamówienia te mogą być nabywane w dającej się przewidzieć określonej perspektywie czasowej”.

Krzysztof Hodt

Więcej na Portal ZP