Partnerzy serwisu:
Zmiany związane z wejściem w życie nowej ustawy Pzp i wprowadzona z tego względu nowelizacja ustawy o COVID nie eliminują w mojej ocenie możliwości odstąpienia od dochodzenia kar umownych lub zmiany umowy, którą zawarto na gruncie "starej" ustawy Pzp.

Pytanie:

Czy w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy Pzp oraz nowelizacją art. 15r ustawy o COVID (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) istnieje możliwość odstąpienia od dochodzenia kar umownych lub zmiany umowy, którą zawarto na gruncie starej ustawy Pzp? Artykuł 15r (szczególnie ust. 1 i 4) zostały znowelizowane 1 stycznia 2021 r. w taki sposób, że dotyczą umów objętych nową ustawy Pzp. Czy do umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r. mamy obowiązek stosować dotychczasowe przepisy? Czy na skutek nowelizacji art. 15r możliwość zmiany umowy i odstąpienie od kar umownych zostały ograniczone tylko do umów zawartych na gruncie nowej ustawy Pzp? Tak wynika wprost z przepisu, ale nie taki był chyba cel tej regulacji?

Odpowiedź:

Zmiany związane z wejściem w życie nowej ustawy Pzp  i wprowadzona z tego względu nowelizacja ustawy o COVID nie eliminują w mojej ocenie możliwości odstąpienia od dochodzenia kar umownych lub zmiany umowy, którą zawarto na gruncie „starej” ustawy Pzp.

Zgodnie w art. 5 pkt 3 ustawy z 27 listopada 2020 r.  o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2275) dokonano nowelizacji art. 15r ust. 1, 4 i 11 ustawy o COVID.  Zmiana polega na zastąpieniu wyrazów „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)” wyrazami „ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”. W przywołanej ustawie zmieniającej nie przewidziano przepisów przejściowych w tym zakresie.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl