Partnerzy serwisu:
Do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed 1 stycznia 2021 r., zastosowanie znajdą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.

Pytanie:

Jak od 1 stycznia 2021 r. opisywać faktury za zamówienia udzielone pod rządami starej ustawy np. dostawy energii cieplnej realizowane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony w trybie z wolnej ręki? Czy konieczne będzie przeprowadzanie nowych postępowań na tego rodzaju zamówienia?

Odpowiedź:

Do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed 1 stycznia 2021 r., zastosowanie znajdą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020) do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 91 ust. 1 ustawy wprowadzającej). 

 • Nowelizacja ustawy o COVID-19 w związku z nowym Pzp - jak zmieniać umowy na nowych zasadach?

  COVID-19
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zmiany związane z wejściem w życie nowej ustawy Pzp i wprowadzona z tego względu nowelizacja ustawy o COVID nie eliminują w mojej ocenie możliwości odstąpienia od dochodzenia kar umownych lub zmiany umowy, którą zawarto na gruncie "starej" ustawy Pzp.
  Nowa ustawa Pzp - Covid-19
 • Zamówienie dostaw energii przez zamawiających sektorowych a stosowanie nowej ustawy Pzp

  zamówienie sektorowe
  Katarzyna Bełdowska
  Z treści art. 364 nowej ustawy Pzp, wynika, że udzielanie zamówień, których przedmiotem jest zarówno dostawa energii elektrycznej, jak i paliw służących do wytwarzania energii (tak elektrycznej, jak i cieplnej) tj. węgiel, biomasa, gaz etc., odbywa się bez zastosowania przepisów nowej ustawy Pzp, pod warunkiem, że zamawiający prowadzi działalność sektorową w zakresie energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej lub wydobycia paliw.
  Zamówienia sektorowe
 • Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

  faktury
  Renata Dzikowska
  Zmianę terminu płatności faktury polegającą na jego wydłużeniu z 14 do 30 dni należy traktować jako nieistotną. Nie zmienia ona ogólnego charakteru umowy i nie narusza równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób pierwotnie w niej nieprzewidziany.
  Faktury