Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiających obowiązku opisywania faktur.

Pytanie:

Czy zamawiający zgodnie z nową ustawą Pzp będzie zobowiązany do opisywania faktur pod względem zastosowanej procedury? Dotychczas dział zamówień publicznych opisywał  każdą fakturę, np. „zastosowano ustawę Pzp na podstawie art. 39” lub „zamówienie nie podlega ustawie Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp”. Czy od stycznia 2021 roku dział zamówień publicznych będzie również zobowiązany do opisywania każdej faktury pod względem stosowania lub niestosowania regulacji ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiających obowiązku opisywania faktur.

Zgodnie z art. 1 nowej ustawy Pzp ustawa ta reguluje zamówienia publiczne oraz konkursy, w tym określa:

1)     podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy;

2)     zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy;

3)     zasady udzielania zamówień;

4)     etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

5)     tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień;

6)     wymagania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;

7)     organy właściwe w sprawach zamówień;

8)     środki ochrony prawnej;

9)     pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;

10)  kontrolę udzielania zamówień oraz kary pieniężne.

Żaden z wymienionych zakresów nowej ustawy Pzp nie określa kwestii zobowiązania działu zamówień publicznych do opisywania faktur.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl