Partnerzy serwisu:
Obligatoryjne podstawy wykluczenia mogą być wskazane w SWZ poprzez odesłanie do art. 108 nowej ustawy Pzp lub poprzez zacytowanie tego przepisu w treści SWZ.

Pytanie:

Artykuł 134 ust. 1 pkt 7 nowej ustawy Pzp stanowi, że SWZ (specyfikacja warunków zamówienia) zawiera co najmniej podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 (obligatoryjne przesłanki wykluczenia). Czy z takiego zapisu wynika, że zamawiający ma obowiązek faktycznego wskazania tych przesłanek czyli przepisania do SWZ treści art. 108, czy wystarczające będzie odniesienie się do tego artykułu, np. „zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego zajdą okoliczności wskazane w art. 108 ustawy Pzp”? W poprzednim stanie prawnym siwz powinna była zawierać jedynie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 (czyli przesłanki fakultatywne). Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5a dotychczasowej ustawy Pzp przesłanki obligatoryjne, jako wynikające wprost z przepisów ustawy nie musiały być wskazywane w siwz.

Odpowiedź:

W mojej ocenie obligatoryjne podstawy wykluczenia mogą być wskazane w SWZ poprzez odesłanie do art. 108 nowej ustawy Pzp lub poprzez zacytowanie tego przepisu w treści SWZ.

Nie wydaje się, aby intencją ustawodawcy było nałożenie na zamawiających obowiązku przepisywania do SWZ treści obligatoryjnego art. 108. Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że zacytowanie art. 108 ustawy Pzp będzie także równoznaczne z tym, że SWZ zawiera podstawy wykluczenia.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl