Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma prawo zmienić treść siwz przed upływem terminu składania ofert. Ustawa Pzp nie nakłada ograniczeń do co zakresu możliwych zmian. W ramach zmiany treści specyfikacji zamawiający może zatem połączyć w jedno dwie części postępowania.

Pytanie:

Zamawiający ogłosił postępowanie na budowę drogi z podziałem na dwie części (dwa odcinki – czyli każda część stanowi odrębne zamówienie). W toku postępowania zaistniały okoliczności, które z obiektywnych przyczyn (ograniczenie środków finansowych w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19) uniemożliwiają realizację tych dwóch odcinków w pełnym zakresie. Czy można zmienić treść siwz tak, że zamawiający odstąpi od podziału zamówienia na części i połączy ograniczone zakresy dwóch części w jedno zamówienie?

Odpowiedź:

Zamawiający ma prawo zmienić treść siwz przed upływem terminu składania ofert. Ustawa Pzp nie nakłada ograniczeń do co zakresu możliwych zmian. W ramach zmiany treści specyfikacji zamawiający może zatem połączyć w jedno dwie części postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wspomniana w pytaniu zmiana siwz będzie skutkowała zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Pzp w przetargu nieograniczonym zamawiający ma obowiązek:

a)     zamieścić ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne;

b)     przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl