Partnerzy serwisu:
Bez analizy postanowień umowy oraz siwz dotyczącej przedmiotowego zamówienia, trudno jest jednoznacznie przesądzić o dopuszczalności rozważanych przez zamawiającego zmian.

Pytanie:

Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest remont 6 budynków stanowiących jedno zadanie inwestycyjne. Zamówienie nie było podzielone na części. Przedmiot umowy ma być zrealizowany w 2 etapach. Etap pierwszy obejmuje remont 3 budynków, drugi – 3 kolejnych. Termin realizacji etapu II zaczyna swój bieg po odebraniu etapu I. Wynagrodzenie będzie płatne odrębnie za każdy z nich. W toku realizacji etapu I strony chciałyby zmienić umowę poprzez dodanie do etapu I remontu jednego z budynków, który miał być wyremontowany w ramach etapu II (zwiększenie zakresu przedmiotu umowy w etapie I i zmniejszenie zakresu w ramach etapu II). W związku z tą zmianą wykonawca otrzymałby wyższe wynagrodzenie za etap I o kwotę wynagrodzenia za remont czwartego budynku, natomiast za etap II wykonawca otrzymałby pomniejszone wynagrodzenie o kwotę dodaną do wynagrodzenia za etap I. Całkowite jego wynagrodzenie nie ulegnie jednak zmianie. Czy taka zmiana ma charakter nieistotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp? Jeżeli jest to istotna zmiana, to czy byłaby możliwa na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli wynagrodzenie wykonawcy za czwarty budynek nie przekroczy 15% wartości umowy? Czy dopuszczalna byłaby zmiana terminu wykonania etapu I w związku z dodaniem do tego etapu jeszcze jednego budynku do remontu (wówczas termin realizacji całej umowy się przesunie, ponieważ etap II rozpocznie się po odbiorze etapu I)? Zamawiający nie przewidział powyższych zmian w umowie.

Odpowiedź:

W świetle informacji zawartych w treści pytania i bez analizy postanowień umowy oraz siwz dotyczącej przedmiotowego zamówienia, trudno jest jednoznacznie przesądzić o dopuszczalności rozważanych przez zamawiającego zmian.

Podkreślić należy, że to czy dana zmiana umowy ma charakter istotny, ocenia się zazwyczaj w każdym przypadku indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne i prawne.

Jak wprowadzić do umowy nieistotne zmiany?

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na Portal ZP