Partnerzy serwisu:
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert. Takiej prośby nie należy jednak interpretować jako zapytania do treści SIWZ.

Pytanie:

Czy wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert ze względu na COVID-19? Co w przypadku, gdy wniosek wpłynął po dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert? Czy ww. wniosek należy publikować na stronie zamawiającego jako zapytanie do treści SIWZ?

Odpowiedź:

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert. Takiej prośby nie należy jednak interpretować jako zapytania do treści SIWZ. Jeżeli zamawiający uzna, że uczynienie zadość oczekiwaniom wykonawcy jest uzasadnione i celowe, może dokonać stosownej zmiany treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja o zmianie SIWZ podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Jeżeli jednak zamawiający nie zmienia terminu, nie jest zobowiązany do ujawniania treści wniosku wraz z odpowiedzią na niego na stronie internetowej.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Uprawnienie wykonawcy w tym zakresie istnieje do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Wyjaśnienia zamawiającego

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego w tym terminie, zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli zamawiający prowadzi procedurę podstawową (unijną),

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli z uwagi na wartość zamówienia przyjęto jako właściwą procedurę uproszczoną (krajową).

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu ustawowego lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl