Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Pytanie:

Czy według nowej ustawy Pzp, brak załączenia do oferty wypełnionego formularza cenowego jest to błąd w obliczeniu ceny czy raczej niezgodność oferty z warunkami zamówienia?

Odpowiedź:

Formularz cenowy stanowi treść oferty. Zatem brak jego złożenia skutkuje koniecznością odrzucenia oferty z powodu jej niezgodności z warunkami zamówienia.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Oznacza to, że jeżeli zamawiający żądał złożenia formularza cenowego wraz z ofertą i miał być on jej częścią, taki brak jest nieusuwalny i powoduje odrzucenie oferty.

Aktualne w tym temacie pozostają wskazania z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 24 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 270/20): „(...) Izba doszła do wniosku, że w postępowaniu, w którym wniesiono odwołanie, szczegółowy formularz ofertowy stanowił istotną treść oferty. Zamawiający nadał mu taką rangę w SIWZ, jednoznacznie podkreślając jego znaczenie, i wymagając odpowiedniego podpisania.

Przesądzające w tym względzie nie są jednak wymagania formalne, a treść dokumentu – tzn. zakres informacji, jakie powinny się znaleźć w szczegółowym formularzu ofertowym. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakres oczekiwanych przez Zamawiającego informacji, jakie należy podać w szczegółowym formularzu ofertowym, jednoznacznie wskazuje, że formularz ten stanowi treść oferty.

To w szczegółowym formularzu ofertowym następuje konkretyzacja treści świadczenia – określa się typ i nazwę producenta oferowanego asortymentu (urządzeń składających się na przedmiot zamówienia) i wycenę poszczególnych pozycji (która to wycena przełoży się na protokoły odbioru i w konsekwencji – na wystawianie faktur). W takich okolicznościach nie ma wątpliwości, że brak podpisania istotnej treści oferty – szczegółowego formularza ofertowego – skutkować musi odrzuceniem oferty (...)".

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl