Partnerzy serwisu:
Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności beneficjent jako zamawiający prowadzący postępowanie w trybie zasady konkurencyjności jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia zgodnie z regułami określonymi w sekcji 6.5.2 pkt 5-7.

Pytanie:

Prowadzimy procedurę zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (…) na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych. Czy możemy udostępnić dokumentację techniczną (przede wszystkim projekt budowlany), która stanowi tajemnicę zamawiającego, dopiero po przekazaniu przez wykonawców oświadczenia o zachowaniu poufności? Czy wymaga to jakiejś specjalnej procedury, dodatkowych terminów, itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielając zamówienia w trybie zasady konkurencyjności, w którym część zapytania ofertowego dotycząca opisu przedmiotu zamówienia jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa – udostępnia te dokumenty na wniosek wykonawcy, po uprzednim złożeniu przez niego oświadczenia, w którym zobowiąże się on do zachowania poufności tych dokumentów i zawartych w nich informacji po ich otrzymaniu.

Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności beneficjent jako zamawiający prowadzący postępowanie w trybie zasady konkurencyjności jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia zgodnie z regułami określonymi w sekcji 6.5.2 pkt 5–7.

Jak opisać zamówienie zgodnie z Wytycznymi?

Wskazane powyżej zapisy Wytycznych brzmią następująco:

„(…) Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogło by to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa »lub równoważne«. W przypadku gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania takich odniesień, nie może on odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. 

(…) Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest udostępnienie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia potencjalnemu wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji, w terminie umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty.

(…) Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3)".

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Więcej na www.portalzp.pl