Partnerzy serwisu:
W art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy 2014/24/UE zawarta jest definicja "podmiotu prawa publicznego". Ustawodawca unijny rozumie przez to podmiot, który posiada wszystkie poniższe cechy:

Pytanie:

Zamawiający sektorowy – rodzaj działalności: tworzenie sieci i węzłów przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczanie ciepła do takich sieci oraz kierowanie takimi sieciami (art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), spółka z o.o. – spółka prawa handlowego. 60% kapitału ma Gmina Miasto, a 40% kapitału czy jest podmiotem prawa publicznego?

Odpowiedź:

W art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy 2014/24/UE zawarta jest definicja „podmiotu prawa publicznego". Ustawodawca unijny rozumie przez to podmiot, który posiada wszystkie poniższe cechy:

 • został utworzony w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
 • posiada osobowość prawną oraz
 • jest finansowany w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa publicznego; bądź jego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych władz lub podmiotów; bądź ponad połowa członków jego organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, władze regionalne lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa publicznego.

Ustawa Pzp , mimo że nie posługuje się pojęciem „podmiot prawa publicznego", to w art. 3 ust. 1 pkt 3 wskazuje, że jej przepisy mają obowiązek stosować inne, niż jednostki sektora finansów publicznych , osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty jednostki sektora finansów publicznych lub państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

 • finansują je w ponad 50% lub
 • posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
 • sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
 • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego

– o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności.

Nadzór i skład organu

Spółka, o której mowa w pytaniu, jest osobą prawną oraz powstała w celu tworzenia sieci i węzłów przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami. Wynika z tego, że została ona utworzona w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego. Do uznania spółki za podmiot prawa publicznego konieczne jest dodatkowo spełnienie co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a–d ustawy Pzp. Na podstawie dokumentów założycielskich spółki należy zweryfikować, czy Gmina Miasto:

 • finansuje spółkę w ponad 50% lub
 • posiada ponad połowę udziałów albo akcji, lub
 • sprawuje nadzór nad organem zarządzającym, lub
 • ma prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

Jeżeli zachodzi choć jedna z wymienionych okoliczności, to oznacza, że spółka jest podmiotem prawa publicznego.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl

 • Jak przebiega procedura podstawowa w III wariancie?

  negocjacje z ogłoszeniem
  Marzena Kopacka-Biculewicz
  Zgodnie z nową ustawą Pzp zamawiający sporządza we wskazanej procedurze opis potrzeb i wymagań dostępny na stronie WWW prowadzonego postępowania od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  Negocjacje z ogłoszeniem
 • Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach

  usługi publiczne
  Katarzyna Bełdowska
  Od 1 stycznia br. zamówienia, których przedmiotem są usługi społeczne, o wartości mniejszej niż 750.000 euro, są udzielane na zasadach analogicznych do postępowań krajowych.
  Centrum Usług Publicznych w Opolu - wizualizacja
 • Zamówienie dostaw energii przez zamawiających sektorowych a stosowanie nowej ustawy Pzp

  zamówienie sektorowe
  Katarzyna Bełdowska
  Z treści art. 364 nowej ustawy Pzp, wynika, że udzielanie zamówień, których przedmiotem jest zarówno dostawa energii elektrycznej, jak i paliw służących do wytwarzania energii (tak elektrycznej, jak i cieplnej) tj. węgiel, biomasa, gaz etc., odbywa się bez zastosowania przepisów nowej ustawy Pzp, pod warunkiem, że zamawiający prowadzi działalność sektorową w zakresie energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej lub wydobycia paliw.
  Zamówienia sektorowe